கிளிநொச்சி தேர்தல் முடிவுகள் : தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு முண்ணிலை

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு 31106
கேடயம் 13383

(1)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 82 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

*82
த.தே.கூ 2592
கேடயம் 1001
த.ம.மு 268
ஈ.பி.டி.பி 289

(2)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 75 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

*75
த.தே.கூ 1859
கேடையம் 897
த.ம.மு 206
ஈ.பி.டி.பி 105

(3)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 81 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

81
த.தே.கூ 2108
கேடையம் 854
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(4)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 79 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

79
த.தே.கூ 1993
கேடையம் 843
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(5)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 84 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

79
த.தே.கூ 2170
கேடையம் 718
த.ம.மு 135
ஈ.பி.டி.பி 218

(6)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 74 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 1980
கேடையம் 880
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(7)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 77 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2743
கேடையம் 1094
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(8)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 76 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 1764
கேடையம் 873
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(9)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 87 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2464
கேடையம் 1088
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(10)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 86 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 1836
கேடையம் 1200
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(11)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 80 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2703
கேடையம் 969
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(12)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 85 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2117
கேடையம் 856
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(13)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 78ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2030
கேடையம் 1128
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி

(14)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 83 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2757
கேடையம் 984
த.ம.மு
ஈ.பி.டி.பி