கிளிநொச்சியில் மு ன் னாள் போ ராளி மீ து தா க் கு த ல்! கா ய ங் க ளு ட ன் வை த்தியசா லை யில் அ னும தி

கிளிநொச்சி – திருநகர் தெற்கில் வசித்து வந்த மூன்று மா வீர ர்க ளின் சகோதரியும், இ று திப் போ ரி ல் க ணவ ன் கா ணா ம ல் ஆ க் கப் ப ட்ட மு ன் னா ள் போ ரா ளி யுமா ன எழில்வேந்தன் கோணேஸ்வரி தா க் க ப் ப ட்டு கா யங் க ளுட ன் வை த்திய சாலை யில் சே ர்க்கப்ப ட்டுள் ளார்.

அவர் வசித்த வந்த வீ டும் உ டைக் கப்பட் டு அ வரது உ டமைக ள் வீ தியில் வீ சப்பட் டுள்ளன. இது தொடர்பில் பா திக்க ப்ப ட்ட பெண் மேலும் தெரிவித்ததாவது,

“த மிழீ ழ வி டுத லைப் பு லி கள் அ மைப்பி லிருந்து ம ரணி த் த எனது மூன்று ச கோதரர்க ளில் ஒருவர் வாங்கிய காணியில்தான் நான் வசித்து வந்தேன்.

அ ரசியல் பி ன்பு லத்தில் தொ டர்ச்சி யாக குறித்த காணியிலிருந்து என்னை வெ ளியே ற்றுவ ற் கு க டும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இருந்தும் நான் தொடர்ச்சியாக குறித்த காணியில் வசித்து வந்தேன்.

அவ்வவ்போது மாத்தளையிலிருந்து காணியை இ ய க்க த்தி ற் கு விற்பனை செ ய்துவி ட்டு செ ன்றவர் என ஒருவரை வைத்து எ னக் குக் க டும் நெ ருக் கடி கொ டுப்பட் டது.

இந்தநிலையில் நேற்று வியாழக்கிழமை கிளிநொச்சி பொ லிஸா ரின் ஆ தரவு டன் சி லர் நான் கு டியி ருக் கும் காணிக்குள் நு ழை ந்து வே லியைப் பி ரித் து எ றி ந் துவி ட் டு வீட்டுக்குள் நு ழைந்தபோ து நான் எ திர் த்து நி ன்றே ன்.

இதன்போது நான் தா க் கப் ப ட் டு வைத்தியசாலையில் சே ர்க் கப் பட் டு ள் ளேன். எனது வீட்டு உ மை கள் வீ தியி ல் எ றிய ப்ப ட்டுள்ளன.

வசித்த வீ டும் உ டை க்கப் ப ட்டுள்ளது. வைத்தியசாலையிலிருந்து வீடு திரும்பினால் எங்கு செ ல்வே ன் என்றே தெ ரியவி ல்லை.

சில வருடங்களுக்கு முன் ந ள்ளிர வில் எனது தொலைபேசி அழைப்புக்குத் தொடர்புகொண்ட உள்ளூர் அரசியல்வாதி ஒருவர் கொ த்து ரொ ட்டி கட் டிக்கொ ண்டு வ ரட்டா எனக் கேட்ட விட யத் தை நான் அ ம்ப லப் படு த் தி ய நாள் முதல் நெ ருக் க டியை ச் ச ந்தி த்து வருகின்றேன்.

குறித்த சம் ப வ ம் தொடர்பில் கிளிநொச்சிப் பொலிஸாரின் க னத்து க்குக் கொண்டு செ ன்றும் இதுவரை எவரும் கை து செ ய் யப்படவி ல்லை” – என்றார்.